Rayong institute of technology (RAIST)

ex2-Per3


Project Name :Rayong institute of technology (RAIST)

Location :  rayong , Thailand

Status :  design competition

Owner : PTT  Public company limited

Area : 15000 sq.m.

กลุ่มอาคารหลักของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง
RAyong Institute of Science and Technology (RAIST)

diagram0

PROGRAM: ในส่วนของ Zone อาคารหลักของสถาบัน ได้ทำการรวบรวมส่วนสำคัญต่างๆไว้ในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ อาคารสำนักงานอธิการบดี, อาคารเรียนและปฎิบัติการ, อาคารศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศและอาคารกิจกรรมกลางและหอประชุม

diagram1

SCALE: โปรแกรมต่างๆเหล่านี้ถ้าวางไว้กระจายตามพื้นที่ก็จะเป็นอาคารขนาดกลางหลายๆอาคารกระจายไปตามพื้นที่ โดยเมื่อเทียบกับอาคารที่อยู่นอกพื้นที่บริเวณรอบๆแล้วก็จะมีขนาดไม่แตกต่างกันนัก

diagram1A

ICON: เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับสถาบัน ซึ่งอาคารใหม่นี้ควรเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์(Identity) ให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นอาคารที่เห็นได้เด่นชัดจากถนนทางเข้าโครงการ และ ถนนสุขุมวิท

diagram2A

COMBINE: อาคารนี้จึงได้ทำการรวบรวมส่วนสำคัญต่างๆไว้ในอาคารเดียวกัน เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าอาคารรอบข้างซึ่งมีความสูงเพียง 3-4 ชั้น โดยแยกส่วนหอประชุมไว้ทางด้านข้างเพื่อรองรับคนจำนวนมาก

diagram4

ADJUST: เมื่อนำ PROGRAM ต่างๆมารวมกัน มีการ ADJUST SPACE ต่างๆตามความเหมาะสมตามการใช้งานของแต่ละส่วน

diagram5

SPLIT: เนื่องจากอาคารมีความกว้างมาก จึงแบ่งตัวอาคารนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนมีช่องเปิดโล่งตรงกลางใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา

diagram5a

VENTILATION: ช่องเปิดนี้เป็นช่องที่มีทิศทางลมที่ดีจากบ่อนำ้ทางทิศใต้ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นลักษณะอุโมงลมที่มีลมดีทั้งวัน มีร่มเงาทั้งวันจากเงาของอาคาร นอกจากนี้ยังทำให้อาคารส่วนอื่นมีการระบายอากาศที่ดีและได้รับแสงธรรมชาติทั่วทั้งอาคาร

diagram6

CONNECT: เมื่อแยกอาคารออกเป็น 2 ส่วนแล้ว ก็ทำการเชื่อมอาคารส่วนต่างๆไว้ด้วยกันตามการใช้งานที่เหมาะสมและตามความลื่นไหลของ SPACE

diagram7

INTERLOCK: นอกจากการเชื่อมต่อของพื้นที่แล้วยังทำการ INTERLOCK PROGRAM ห้องสมุดกับห้องเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการเชื่อมต่อของการใช้งานที่น่าสนใจ สามารถมองเห็นกันและกันและสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

diagram-concept-circulation

ตัวอาคารหลักของสถาบัน  ต้องการที่จะแสดงระบบการไหลเวียนของสิ่งที่หล่อเลี้ยงอาคารซึ่งก็คือ circulation ของผู้ใช้อาคารจึงทำการเน้น (Express) ออกมาให้ชัดเจนและสร้างอัตลักษณ์ให้กับอาคารเช่นเดียวกับระบบ Pattern การไหลเวียนของสิ่งต่างก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในธรรมชาติเช่น ใบไม้เราก็จะเห็นเส้นทางหล่อเลี้ยงได้โดยชัดเจน

green university

in-1f

 

1st floor

ชั้นล่างสุดของอาคารเป็น ส่วนกิจกรรมกลางซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานใช้งานเป็นประจำตลอดทั้งวันก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายดายจากชั้นล่าง ตัวอาคารนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามที่ได้ กล่าวไปแล้ว ฝั่งตะวันออกจะเป็นส่วนชมรมต่าง ทางด้านตะวันตกจะเป็นโรงอาหาร ห้องEXHIBITION)และร้านค้า ช่องเปิดโล่งตรงกลางใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาต่อเนื่องกับส่วนห้องชมรม  ซึ่งช่องเปิดนี้เป็นช่องที่มีทิศทางลมที่ดีและมีร่มเงาทั้งวัน นอกจากนี้ยังทำให้อาคารส่วนอื่นมีการระบายอากาศที่ดีและได้รับแสงธรรมชาติทั่วทั้งอาคาร

in-2f

 

2nd-3rd floor

ชั้น 2 ซึ่งเป็นชั้นทางเข้าหลักจาก PLAZA ด้านหน้า เป็นส่วนอาคารเรียนและปฎิบัติการ จะเป็นห้องบรรยาย ห้องพักอาจารย์ทางด้านตะวันออก และ WORKSHOP ทั้งด้านตะวันตกซึ่งสามารถเข้าได้จากทางโรงอาหารอีกด้วย

ชั้น 3 ทางฝั่งตะวันออกจะเป็นห้อง LAB ต่างๆ ห้องพักอาจารย์ ทางด้านตะวันตก STUDIO การเรียนรู้และพื้นที่อเนกประสงค์

 

in-3f

 

4th-5th floor

ชั้น 4 จะเป็นห้อง LAB เคมี และ ห้องพักอาจารย์ ที่ชั้นนี้สามารถเข้าถึงส่วนส่วนศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศทางด้านตะวันตก ซึ่งปัจจุบันถือว่าหัวใจของสถาบันการศึกษา ซึ่งนอกจากจะใช้ค้นคว้าเนื้อหาวิชาเรียนแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาอีกด้วย  ดังนั้นในอาคารหลักจึงได้จัดให้มีห้องสมุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากบริเวณต่างเช่น plaza และ ห้องเรียน และสามารถมองเห็นได้ง่ายจากจุดต่างๆของอาคาร ส่วนศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศนี้จะเป็นการ interlock กับส่วนห้องเรียน

ชั้น 5 เป็นส่วน Reading Area และสารสนเทศ ของห้องสมุดซึ่งต่อเนื่องกับส่วนเก็บหนังสือของห้องสมุดที่ชั้น 4 ส่วนนี้ต้องการให้เป็นพื้นที่ที่มี ความโล่ง โปร่ง จึงออกแบบเป็นพื้นที่โล่งต่อเนื่องกัน 2 ชั้นไปถึงชั้น 6 ขณะที่ส่วนการเรียนทางด้านตะวันตกก็เชื่อมต่อกับชั้น 4 เป็นพื้นที่ไหลลื่นโดยเชื่อมต่อด้วยห้อง AUDITORIUM ซึ่งเป็นห้องที่มีระดับต่อเนื่องกันของชั้น 4และ5 ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากทั้ง 2 ชั้น

 

in-4f

6th floor

ชั้น 6 ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายของส่วนการเรียนเป็นส่วนต่อเนื่องมาจากชั้น 5 เป็นห้อง Research และห้องพักอาจารย์

in-5f

7th-8th floor

ส่วนชั้นบนสุดของอาคารเป็นส่วนของสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ชั้น 7 และ 8 ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สะดวกจากที่ต่างๆเช่น ลานจอดรถ ที่ชั้น 7 จะเป็นส่วนของพนักงานทั่วไป ส่วนห้องประชุมย่อยจะยื่นออกไปยังช่องโล่งของอาคาร

ส่วนชั้น 8 จะเป็นส่วนของห้องผู้บริหาร และห้องประชุมใหญ่ผู้บริหาร โดยผู้บริหารสามารถใช้ Lift เข้าถึงชั้น 8 โดยตรง

ex-section2-circulation

การเข้าถึงของแต่ละส่วนในอาคาร สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและ สามารถแยกการใช้งานของแต่ละส่วนได้อย่างอิสระ โดยมี CORE ของอาคารทั้งหมด 4 CORE ซึ่งนอกจากใช้ในเข้าถึงอาคารส่วนต่างๆแล้วยังเป็นเส้นทางเดินของงานระบบต่างๆของอาคารอีกด้วย

แนวความคิดด้านการศึกษาอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง

in-meeting corridor

MEETING CORRIDOR

การจัดผังภายในของอาคารส่วนห้องเรียนและปฎิบัติการทั้ง 5 ชั้นจะจัดให้ห้องทำงานส่วนตัวของคณาจารย์ล้อมรอบห้องวิจัยและห้องทดลองโดยพื้นที่ระหว่างกลางจะเป็นพื้นที่พบปะกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปลื่ยนสัมธพันธ์อันดีภายในมหาวิทยาลัยโดยเรียกพื้นที่ตรงกลางนี้ว่า Meeting Corridor พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่นั่งเล่นหรือกินกาแฟและพูดคุยระหว่างกันทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ด้วยความแตกต่างของระดับทำให้ซ้อนห้องพัก อาจารย์เป็น 2 ชั้น ใน 1 FLOOR ของอาคารที่มีความสูงประมาณ 5.5 เมตร โดยห้องพักอาจารย์จะมีความสูงประมาณ 2.4 เมตร ในขณะที่ห้องทดลองนั้นสามารถใช้ความสูงได้เต็มที่

 

 

 

Scroll to Top