Rama 4 mall

m4

Project Name : 
Rama 4 mall  

Coloboration Architect firm: 
A&A  

Location : 
Rama 4 Rd. ,Bangkok, Thailand 

Status :
concept  

Owner :
Suparai PCL 

Area
257,537sq.m.

m1

แนวความคิดในการออกแบบโครงการ

m7 diagram1

   OPEN SPACE FOR PUBLIC

ทางโครงการต้องการสร้างที่โล่งให้กับเมืองโดยให้มีส่วน OPEN SPACE มากขึ้น  ลดพื้นที่ปกคลุมดินของอาคารลง เพิ่มพื้นที่เปิดโล่งให้กับเมืองมากขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนเมืองโดยรอบ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่เปิดโล่งมากถึง 40% ของพื้นที่โครงการมากกว่ามาตรฐาน  พื้นที่เปิดโล่งตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายผังเมือง  ซึ่ง B.C.R. (BUILDING COVERAGE RATIO) ตามกฎหมายกำหนด 10%  แต่โครงการเตรียมพื้นที่ไว้ถึง 40% และ O.S.R. (OPEN SPACE RATIO) กฎหมาย 4.5% ทางโครงการมีถึง 7.6%  ทำให้ลดความหนาแน่นของโครงการที่กระทบกับชุมชนลงได้มากขึ้น  ดังนั้นโครงการจึงมีพื้นที่เปิดโล่งเพื่อรองรับกิจกรรมสาธารณะ และเป็นพื้นที่สาธารณะอเนกประสงค์ให้กับชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่อาคารมากที่สุดเต็มศักยภาพบนที่ดินเท่าที่จะเป็นไปได้ตามการควบคุมความสูง 45 เมตร, กฎหมายควบคุมอาคาร, กฎหมายผังเมือง และกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมี F.A.R. (FLOOR AREA RATIO) 1:5

m8 diagram2

m9 diagram3

GREEN DESIGN

โครงการได้ออกแบบโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) โดยเน้นย้ำถึงการสร้างพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศน์ขนาดใหญ่  การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม

m10 facade

BUILDING SKIN

โครงการได้สร้างผิวเปลือกอาคารหลักโดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนเป็นส่วนใหญ่  ด้วยเส้นสายที่แสดงความอ่อนช้อยของลวดลายไทย เพื่อแสดงความเคลื่อนไหว (DYNAMIC) ตลอดจนผนังบางส่วนเป็น PATTERN ไทยประยุกตร์โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนเป็นส่วนใหญ่  และผนังส่วนต่างๆก็ยังทำหน้าที่เป็นเปลือกอาคารชั้นนอกที่ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคาร (ระบบผนัง DOUBLE SKIN) ซึ่งนอกจากที่จะเป็นการสร้างความน่าสนใจและความงามให้แก่ตัวโครงการแล้วยังทำให้อาคารสามารถลดภาระการใช้พลังงานในการทำความเย็นลงได้มากกว่าอาคารทั่วไป

m11 facade2.2

ENERGY CONSERVATION

โครงการได้เน้นการเลือกใช้งานระบบวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยทั้งในแง่ของระบบปรับอากาศซึ่งเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากสุดในการใช้พลังงานทั้งหมด  ซึ่งโครงการได้เตรียมใช้เปลือกอาคารที่มีคุณภาพสูง ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร  เพื่อลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ  ส่วนการใช้พลังงานด้านแสงสว่างโครงการได้เตรียมให้มีการนำแสงเหนือเข้าสู่อาคารทั้งส่วน SHOPPING MALL และส่วนสนักงาน  เพื่อนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ให้มากที่สุด

m12 green plaza2

ENVIRONMENT EFFECT

โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนข้างเคียงและเมืองทั้งในด้านของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน  ทั้งในด้านผลกระทบต่อการจราจร  ซึ่งได้จัดให้มีระยะของถนนจากที่จอดรถออกไปยังถนนพระราม4 และรัชดาภิเษกที่มีความยาว  เมตร  เพื่อให้ลดภาระที่จะเกิดกับถนนสาธารณะ  ระยะร่นของตัวอาคารกับขอบเขตที่ดินที่มีระยะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงระหว่างการก่อสร้าง  พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้เพื่อช่วยสร้างคุณภาพอาคารแก่เมือง

 

Scroll to Top